terkede ihtiyati tedbir

TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİR

 

Terekede ihtiyati tedbir kararı, tereke davası sırasında bir tarafın malvarlığının korunması amacıyla alınan geçici bir karardır. Tereke tespiti davası sırasında mal varlığına el konulabilir veya satışı durdurulabilir. Bu durumda avukatlar, tereke davası açan taraf veya davaya karşı taraf olarak ihtiyati tedbir talep edebilirler.

Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı malvarlığıdır. Terekenin paylaşımı, mirasçılar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir ve bu durumda tereke davası açılır. Tereke tespit davalarında, ihtiyati tedbir kararı  Sulh Hukuk Mahkemesi‘nden alınır

İhtiyati tedbir

Bir davada verilebilecek sonuçları etkileyebilecek nitelikte olan durumlarda, dava sürecinin sonucunu beklemeksizin, mağdur tarafın lehine karar verilecek bir geçici karardır. Yani ihtiyati tedbir, bir davada verilebilecek hükümlerin icrasını ya da men’ini sağlamak amacıyla, davaya konu olan mal varlığı veya kişi üzerinde hukuki koruma sağlamak için verilen kararlardır. Örneğin, bir malın satışı sonucunda doğabilecek zararların telafisi için ihtiyati tedbir kararı alınabilir veya bir mülk üzerindeki hak sahipliği durumunun tespiti için ihtiyati tedbir talep edilebilecektir.

Tereke davaları, oldukça hassas ve karmaşık süreçlerdir. Bu nedenle, tereke davalarında avukatlardan destek almak önemlidir. Avukatlar, müvekkilleri adına dava sürecinde doğru adımları atarak haklarını koruyabilirler. Ayrıca avukatlar, müvekkillerinin ihtiyati tedbir taleplerini etkili bir şekilde yapabilir ve davalarının sonuçlanmasını hızlandırabilecektir.

Terekede ihtiyati tedbir kararı alma süreci, bireysel olarak yapılması gereken bir işlem olmayabilir. Bu sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi için deneyimli bir avukatın yardımı alınması önerilir. Bu sayede, tereke tespiti davası sırasında hukuki açıdan korunarak sonuca ulaşmak mümkündür.

MİRAS HUKUKU

Mirasçılık Belgesinin Alınması

Miras, bir kişinin ölümü sonrasında bıraktığı mal varlığıdır. Mirasın paylaşımı ise mirasçılar arasında gerçekleştirilir. Mirasçılık belgesi ise bir kişinin ölümü sonrasında mirasçılarının belirlenmesi ve mirasın paylaşımının yapılması için gerekli olan belgedir. Bu belge, Türkiye’deki noterlikler veya mahkemeler tarafından verilir.

Mirasçılık belgesinin alınması işlemi, genellikle bir avukat aracılığıyla yapılır. Avukat, mirasçıların tespiti ve belirlenmesi sürecinde de yardımcı olur. Türk Medeni Kanunu Madde 598 uyarınca belirtildiği üzere:

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince
veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.
Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet
alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe,
lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı
olduğunu gösteren bir belge verilir.
Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.
Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Mirasçılık belgesinin alınması, mirasın paylaşımı için gereklidir. Bu belge sayesinde, mirasın paylaşımı işlemi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, mirasçıların haklarının korunması ve mirasın adil bir şekilde paylaşılması da sağlanmış olur.

Sonuç olarak, mirasçılık belgesi almak için öncelikle ölen kişinin ölüm belgesi ve nüfus kayıtları gereklidir. Bu belgelerle birlikte, mirasçıların kimlik bilgileri sunulmalıdır. Avukat aracılığıyla veya noterliklerde ve mahkemelerde yapılabilen mirasçılık belgesi işlemi, mirasın paylaşımı için gereklidir ve mirasçıların haklarının korunması için önemlidir.

izale-i şuyu

İzale-i Şuyu Davası

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu‘na göre miras hukuku alanında kullanılan bir terimdir. İzale-i şuyu, bir mirasın ortak mülkiyetinin sona erdirilmesi anlamına gelir. Bu davayı açmak isteyen kişi, mirasın ortak malı olan bir taşınırın veya taşınmazın paydaşlarından biridir ve maliki olmak istemektedir.

İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır?

Mirasın ortak malı olan bir taşınmazın paydaşlarından biri tarafından  Sulh Hukuk Mahkemesi‘nde açılır. Davayı açmak isteyen kişi, mahkemeye başvurarak dava dilekçesi sunar. Dilekçede, davacının hangi taşınırı veya taşınmazı paylaştırmak istediği, paydaşların kimler olduğu ve bu paydaşların adresleri gibi bilgiler yer alır.

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme davayı açar ve paydaşlara davetiye gönderir. Davaya katılan taraflar, mahkemeye taşınmazın tapu kaydı, mirasçılık belgesi ve diğer belgelerle kanıtlarını sunarlar. Davada alınacak karar, tapu sicilindeki pay oranına göre verilir.

Ortak mal varlığı olan kişilerin bu mal varlığının paylaşımı konusunda açtığı bir davada avukatın rolü oldukça önemlidir. Peki avukatın bu davada ne gibi görevleri vardır? İşte, izale-i şuyu davasında avukatın önemi hakkında bilinmesi gerekenler:

 1. Hukuki Danışmanlık:Avukat, müvekkilini davaya hazırlar. Bu hazırlık aşamasında avukat, hukuki danışmanlık yapar ve müvekkilini davaya en iyi şekilde hazırlar.
 2. Delil Toplama: Davada avukatın bir diğer önemli görevi, delil toplamaktır. Bu süreçte avukat, müvekkilinin lehine olan delilleri toplar ve sunar.
 3. Dilekçe Hazırlama: Dava açılması için öncelikle bir dilekçe hazırlanması gerekir. Bu dilekçenin avukat tarafından hazırlanması, davaya başarıyla devam edilmesi için son derece önemlidir.
 4. Mahkeme Savunması: Dava sürecinde, avukat müvekkilini mahkemede savunur. Bu savunma sırasında avukat, müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunur ve müvekkilin lehine olan delilleri sunar.
 5. Uzlaşma Sağlama: İzale-i şuyu davası, taraflar arasında ihtiyari uzlaşma yoluyla da sonuçlandırılabilir. Bu durumda avukat, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.

Sonuç olarak, dava sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukat, müvekkilini davaya en iyi şekilde hazırlar, delil toplar, dilekçe hazırlar, mahkeme savunması yapar ve uzlaşma sağlamaya çalışır. Bu nedenle, izale-i şuyu davası açılması durumunda bir avukattan destek almak önemlidir.

 

Sonuç olarak, izale-i şuyu davası, miras hukuku alanında önemli bir davadır. Bu davayı açmak isteyen kişilerin, bu konuda uzman bir avukattan yardım almaları önerilir.

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARIN ÜCRETLERİ

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davaların Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Mahkemelerde avukatın vekil görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler,  ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davaların ücretleri,

 • Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: 20.000,00 TL
 • İzale-i Şuyu Davası: 28.000,00 TL

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Sulh hukuk davalarında önerilen minimum ücret 6.000 TL ile 28.000 TL arasında değişmektedir.

 • Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: 20.000 TL
 • Mirasçılık belgesinin alınması: 12.000 TL
 • Tahliye Davası: 21.0000 TL
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası: 28.000 TL
 • Vesayet ve Kayyım davaları: 20.000 TL
 • Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar: 17.000 TL
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası: 17.000 TL
 • Mirasta defter tutulması: 21.000 TL
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları: a. Davacı Vekilliğinde: 20.000 TL b. Davalı Vekilliğinde: 15.000 TL
 • Delil Tespit istemi: 15.000 TL
 • Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi): 12.000 TL

Bu veriler kişilerin sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin öğrenilmesinde fayda vardır.

ŞUFA DAVASI

ŞUFA DAVASI

Şufa davası, malikin satışa çıkardığı taşınmazın, öncelikli olarak aynı taşınmazın ortak maliklerine veya kira hakkı sahibine satılması talebiyle açılan bir davaya verilen isimdir. Şufa hakkını kimlerin kullanabileceği, Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde düzenlenmiştir.

Bir şufa davası, taşınmazın tamamı için açılabileceği gibi, yalnızca belli bir kısmı için de açılabilir. Şufa hakkı, paydaşların elindeki pay oranına göre kullanılır. Eğer paydaşlardan biri şufa hakkını kullanmak istemezse, diğer paydaşlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Şufa davası genellikle, özellikle aileler arasında bir anlaşmazlık olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, aynı evi miras yoluyla paylaşan kardeşlerden biri evi satmaya karar verirse, diğer kardeşler şufa hakkını kullanarak evi satın alabilirler.

Şufa davası açmak için, öncelikle ortaklığın kanıtlanması gerekmektedir. Ardından, şufa hakkını kullanmak isteyen tarafın açacağı dava sonucunda mahkeme, şufa hakkının kullanılabileceğine ve diğer paydaşlara teklifte bulunulmasına karar verebilir.

Bu dava, hem alıcı hem de satıcı açısından bazı avantajlar sağlayabilir. Alıcılar, taşınmazın piyasa değerinin altında bir fiyata sahip olabilirler. Satıcılar ise, taşınmazı güvenilir bir alıcıya satabilirler ve aile içi anlaşmazlıkların önüne geçebilirler.

Şufa davası açmak, oldukça teknik bir süreçtir ve avukat yardımı almak son derece önemlidir. Bu davayı kazanmak için gerekli olan kanıtların toplanması, davanın doğru şekilde hazırlanması ve mahkemede savunmanın yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bir şufa davası açılması durumunda, uzman bir avukatın yardımı alınması önerilmektedir.

TMK 657. Madde

Madde 657 – Taşınmazlar, paylaşmanın yapıldığı zamandaki gerçek değerleri esas alınarak mirasçılara özgülenir.

Tarımsal taşınmazlar gelir değerine, diğer taşınmazlar sürüm değerine göre özgülenir.

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 657. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 595 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddeye taşınmazların değeri ile ilgili olarak yeni bir fıkra eklenmiştir.

Terekedeki tarımsal taşınmaz malların, mirasçılara satış değeri ile değil, gelir değeri ile özgülenmesi, mirasçılar aşırı değer dalgalanmaları karşısında korumaya daha elverişli ve hakkaniyete de daha uygun olacağından, tarımsal taşınmazların gelir değeri, diğer taşınmazların da sürüm değeri ile özgüleneceği düzenlenmiştir.

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde dağıtılacağına dair kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukukundaki karmaşık yasal prosedürler nedeniyle, bir avukatın yardımı olmadan miras işlemleri oldukça zorlu olabilir.

Miras hukukunda avukatlar, bir kişinin vasiyetname hazırlamasına yardımcı olabilir ve varisler arasında anlaşmazlıklar durumunda hukuki danışmanlık sağlayabilir. Miras hukukunda, mirasçıların haklarını korumak için hukuki yolları takip etmek de avukatların görevleri arasındadır.

Ayrıca, bir kişinin mal varlığıyla ilgili yasal belgeleri hazırlaması gerektiğinde, avukatlar da yardımcı olabilir. Bunlar arasında mirasın dağıtımını düzenleyen vasiyetname, yaşam sigortası, emeklilik hesapları ve mal varlığına ilişkin diğer belgeler yer alabilir.

Miras hukukunda avukatların yardımı, varisler arasındaki anlaşmazlıkları önleyebilir ve miras işlemlerinin düzenlenmesinde daha hızlı ve verimli bir süreç sağlayabilir. Bu nedenle, miras hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatın hizmetlerinden yararlanmak, miras işlemlerinin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için oldukça önemlidir.

Miras Hukuku, bir kişinin ölümü sonrası malvarlığı üzerindeki hakların devri ile ilgili hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı birçok farklı durumu kapsar ve önemli sonuçları vardır.

Bir kişinin ölümünden sonra, malvarlığı kalan aile üyelerine veya belirli kişilere kalabilir. Ancak, mirasın nasıl paylaştırılacağı ve kimin ne kadarını alacağı belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, Miras Hukuku devreye girecektir.

Ölen kişinin vasiyeti veya miras bırakmaması durumunda yasal olarak kimlerin hak sahibi olduğunu belirler. Yasal mirasçılar belirlendikten sonra, miras paylaştırılır.

Ayrıca mirasın paylaşımı sırasında ortaya çıkan ihtilafların çözülmesinde de önemlidir. Örneğin, bir mirasın paylaşımı sırasında mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa, mahkeme Miras Hukuku’na dayanarak bu anlaşmazlıkları çözer.

Birçok kişi miras hukuku ile ilgili süreçleri karmaşık bulur ve bir avukattan yardım almak isteyebilir. Avukatlar, müvekkillerine miras işlemleri konusunda yardımcı olabilir, belgeleri hazırlayabilir ve herhangi bir yasal soruna karşı koruma sağlayabilir.

Birçok ailenin hayatında önemli bir rol oynar. Ancak, miras işlemleri ve paylaşımı oldukça karmaşık olabilir. Bu nedenle, Avukatlardan yardım almak, sürecin daha sorunsuz ve adil şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

 

BOŞANMA AVUKATI

Boşanma, süreci, birçok çift için zorlu bir dönemdir ve doğru avukat seçimi mühimdir.

Boşanma avukatı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair ipuçları aşağıda verilmiştir;

 1. Deneyim: Boşanma avukatının, boşanma işlemleri hakkında deneyimli olması mühimdir. Ayrıca doğru boşanma avukatı, yerel yargı sistemini ve mahkemeleri de iyi bilendir.
 2. İletişim: Boşanma avukatınızla iyi bir iletişim kurabilmek mühimdir. Avukatınızın, size açık ve net bir şekilde bilgi vermesi ve süreç boyunca sizi güncel tutması gerekir.
 3. Referanslar: Boşanma avukatı seçerken, referanslarınızı ve arkadaşlarınızın önerilerini dikkate alın. Bu, avukatınızın işini ne kadar iyi yaptığını ve müşteri memnuniyetinin ne olduğunu gösterir.
 4. Ücretler: Boşanma avukatının ücretleri, sizin için önemli bir faktör olabilir. Avukatınızın, işlemlerinizi nasıl ücretlendirdiğini ve herhangi bir gizli maliyet olup olmadığını öğrenin.
 5. Uyum: Boşanma avukatı seçerken, kişiliğinizin ve beklentilerinizin avukatınızla uyumlu olup olmadığını düşünün. Sizi anlayan ve size uygun bir avukat seçmek, süreci daha az stresli hale getirebilir.

Boşanma süreci, tüm çiftler için oldukça zorlu bir dönemdir. Ancak, doğru boşanma avukatı seçimi, süreci daha az stresli ve zorlu hale getirebilir. Bu nedenle, boşanma avukatı seçerken uzmanlık alanı, deneyimi, referansları ve iletişim becerileri gibi faktörlere dikkat etmek mühimdir. Ayrıca, avukatın tarafsızlığı, dürüstlüğü ve profesyonelliği de göz önünde bulundurmalıdır. Doğru avukat seçimi, çiftlerin haklarının korunması, yasal prosedürlerin takip edilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü konularında yardımcı olabilir. Bu nedenle, araştırma yaparak doğru avukatı seçmek mühimdir.

Boşanma Sürecinde Doğru Avukat;

Boşanma, çiftler için oldukça stresli bir süreçtir ve doğru kararları almak için profesyonel bir desteğe ihtiyaçları olabilir. Bu noktada, boşanma avukatları taraflara hukuki destek sağlayarak süreci daha az stresli ve adil hale getirebilirler.

Boşanma avukatları, çiftlerin haklarını koruyan, yasal prosedürleri takip eden ve anlaşmazlıkların çözülmesinde arabuluculuk yapabilen uzmanlardır. Bu nedenle, doğru boşanma avukatını seçmek oldukça mühimdir.

Bir boşanma avukatı seçerken, uzmanlık alanı, deneyimi, referansları ve iletişim becerileri gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Ayrıca, avukatın tarafsızlığı, dürüstlüğü ve profesyonelliği de mühimdir. Bu faktörler, çiftlerin boşanma sürecini daha az stresli ve daha hızlı hale getirmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, boşanma sürecinde doğru avukat seçimi oldukça mühimdir. Boşanma avukatları, müşterilerinin haklarını koruyarak, yasal prosedürleri takip ederek ve anlaşmazlıkları çözerek süreci daha az stresli ve adil hale getirirler. Bu nedenle, boşanma sürecinde doğru avukat seçimi yapmak mühimdir.

AVUKAT ARAMA

Avukat Arama

Avukat arama süreci, hukuki sorunlarınızın çözümü için çok önemlidir. Ancak, doğru avukatı bulmak, zaman alıcı ve stresli bir süreç olabilir. Bu yazıda, avukat arama sürecini kolaylaştırmak için bazı ipuçları paylaşacağız.

 • İnternet araştırması yapın: Avukatların çoğu, web siteleri veya online avukat dizinleri aracılığıyla hizmetlerini tanıtır. Bu nedenle, internet araştırması yaparak hızlı bir şekilde avukatların listesini oluşturabilirsiniz.
 • Referanslarınızı kullanın: Aile üyeleri, arkadaşlar veya iş arkadaşları, sizin gibi hukuki sorunlar yaşamış olabilirler. Onların tavsiyeleri, doğru avukatı bulmanıza yardımcı olabilir.
 • Avukatlık barosu ile iletişime geçin: Avukatlık barosu, bölgenizdeki avukatların bir listesini tutar. Bu nedenle, bölgenizdeki avukatlar hakkında bilgi almak için avukatlık barosu ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Avukatların deneyimine bakın: Hukuki sorunlarınız için avukat ararken, avukatın deneyimi çok önemlidir. Avukatın özellikle benzer hukuki sorunlarla ilgili daha önce deneyimi olup olmadığını öğrenmek isteyebilirsiniz.
 • Ücretli danışma seanslarına katılın: Birçok avukat, hukuki sorunlarınız hakkında ücretli danışma seansları sunar. Bu seanslar, avukatın hizmetlerini ve tavsiyelerini değerlendirmenize yardımcı olabilir.
 • İletişim: İyi bir avukat, müvekkiliyle iyi bir iletişim kurabilen avukattır. Avukatınızın sorularınızı yanıtlaması, size düzenli olarak bilgi vermesi ve sizinle iletişimde kalması önemlidir
 • Referanslar: Başarılı bir avukat, müvekkillerinin referanslarına sahip olacaktır. Referansları araştırmak, avukatın kalitesi hakkında bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.

Doğru avukatı bulmak

Hukuki sorunlarınızın çözümü için çok önemlidir. Yukarıdaki ipuçlarını kullanarak, avukat arama sürecini kolaylaştırabilir ve doğru avukatı bulabilirsiniz.

Avukat seçerken dikkat edilecek diğer faktörler arasında avukatın çalışma saatleri, ofis konumu ve avukatlık yeminine uygunluk da yer almaktadır. Bu faktörlere dikkat ederek, sizin için en iyi avukatı seçebilirsiniz. Ancak, unutmayın ki en önemli şey, size güvenilir ve doğru bir şekilde hizmet verebilecek bir avukat seçmektir.

CEZA DAVALARINDA ÜCRET

2023 CEZA DAVALARINDA ÜCRET

Ceza Davalarında Ücret Nasıl Belirlenir?

İstanbul Ceza Davalarında Ücret Tarifesi:

Ceza davalarında avukatın görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler, ceza davası avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar için her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre ceza davalarında,

 • Sanık müdafiliği (avukatlık) ücreti: 70.000 TL
 • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 45.000 TL

 

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Ceza davalarında önerilen minimum ücret 45.000 TL ile 70.000 TL arasında değişmektedir. Asliye Ceza ve Çocuk Mahkemesi’nde görülen davalarda,

 • Sanık müdafiliği/SSÇ (avukatlık) ücreti: 47.000 TL
 • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 30.000 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği: 20.000 TL
 • Disiplin Mahkemesi: 22.000 TL

 

Ceza davalarında avukatlar, suçlu bulunma riski olan kişiler için hukuki destek ve savunma sunmak için gereklidir. Avukatlar, suçlamaları inceleyerek, delil ve kanıtları değerlendirir ve en uygun savunma stratejisi oluştururlar.

Avukatlar ayrıca, yasal prosedürleri ve hakların korunmasını içeren adalet sistemi içinde uzmanlıklarını kullanarak, sanıkların en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olurlar.

Özetle, avukatlar ceza davalarında güvenli bir şekilde geçiş sağlamak için gerekli olan hukuki danışmanlık ve savunmayı sunarlar.

Bu veriler kişilerin ceza veya benzeri davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin belirlenebileceği unutulmamalıdır.

2023 Yılı Boşanma Davası Ücreti

Boşanma Davası Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Boşanma davalarında avukatın görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler, boşanma avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre boşanma davası ücreti,

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Boşanma davalarında önerilen minimum ücret 26.000 TL ile 40.000 TL arasında değişmektedir. Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli boşanma davalarında ise dava değerinin yüzde 15’i oranında bir ücret alınması önerilmektedir. Evlenmeye izin, nişan bozulması gibi diğer davalarda ise önerilen minimum ücret 18.000 TL ile 33.000 TL arasında değişmektedir.

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar: 18.000 TL

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.) : 27.000 TL

Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 28.000 TL

Nafaka davası : 24.000 TL

Evlat edinme davası 28.000 TL

Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar : 15.000 TL

Tenfiz davası: 33.000 TL

Bu veriler kişilerin boşanma veya benzeri davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin belirlenebileceği unutulmamalıdır.

2023 Boşanma Davası Ücretleri

1 2