İdari işlemin iptali davaları : İdarenin hukuka uygunluğunu denetlemeye imkân veren da­valar bu tip dâvalardır. Dava konusu olan işlemin hukuka uygun­luğu denetlenir, dava sonunda işlem iptal edilir veya dava red­dedilir. Bu davalarla yargılanan idare değil, idari işlemdir. İdari eylemler aleyhine iptal davası açılamaz, işlemin iptali halinde o işlem yerine kaim olacak bir direktif verme söz konusu değildir, ancak dava konusu işlem ortadan kaldırılmış olmaktadır. İptal davası açılabilmek için ortada, idarenin, idare hukukuna müteallik bir işlemi bulunmalıdır ve bu işlemle bir men­faatin ihlâl edilmiş olması şarttır. Ayni zamanda bu işlemin yet­ki, şekil, sebep, konu veya maksat bakımından kanuna aykırı ol­ması gerekir. İptal kararları geçmişe şamil bir sonuç doğurur. Bu husus Dava Daireleri Genel Kurulunun 1938/14 sayılı kararında şu şe­kilde ifade edilmiştir : “İdari bir muamele ve kararın kanun ve nizama, esas, maksat, salahiyet ve şekil noktalarına muhalefe­tinden dolayı ortadan kaldırılması için Devlet Şûrası nezdinde açılan ve idare hukukunda iptal davaları diye ayrı bir tabakada toplanan davalarda, verilecek iptal hükümlerinin, davanın tev­cih edildiği idari muamele veya kararın ittihaz edildiği tarihe kadar tesirde bulunması yine hukuku idarenin maruf bir kaidesidir.”