ZİMMET SUÇU

ZİMMET SUÇU

Zimmet suçu, bir kişinin kendisine veya başkasına ait olan malın kendisi veya başkası için kullanmasını veya değiştirmesini ifade eder. Bu suç, Türkiye’de Ceza Kanunu’nun 247. maddesiyle düzenlenmektedir.

 • Zimmet suçu, malın kullanılması veya değiştirilmesinin yasadışı olması gerekmediği gibi, malın maddi değerinin belirli bir miktarın üzerinde olması da gerekmez. Suçun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, suçun açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, ceza daha ağır olabilir.
 • Zimmet suçu, taşınır veya taşınmaz her türlü mal için geçerlidir. Malın zilyetliğinin kamu görevlisine devredilmiş olması veya kamu görevlisinin bu mal üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğünün bulunması gerekir. Malın mülkiyetinin devlete, herhangi bir kamu kurumuna ya da herhangi bir kişiye ait olması arasında fark yoktur.
 • Zimmet suçuyla mücadele için mal sahipleri mal varlıklarını düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Ayrıca, mal sahipleri mal varlıklarının kullanım veya değiştirilmesi konusunda sıkı bir denetim uygulamalıdır.

Son olarak, lütfen unutmayın ki, bu yazı sadece genel bilgi sunmaktadır ve her durum farklı olabilir. Her türlü hukuki konuların gerektiğinde bir avukat tarafından değerlendirilmesi önerilir. Zimmet suçları, hukukun oldukça kapsamlı ve zorlu olan bir konusudur. Bu nedenle, zimmet suçları ile ilgili bir durumda kesinlikle bir avukattan destek alınması önerilir.

Zimmet Suçu İle İlgili Türk Ceza Kanunu Hükümleri 

Türk Ceza Kanunu
Madde 247
 1. Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2.  Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 3.  Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesinde düzenlenen sahte belge kullanma suçu ile birlikte meydana gelebilen bir suçtur.

 • Suçun amacı dürüst biçimde kamu görevinin yerine getirilmesiyle korunan değeri kötüye kullanmak ve görevi nedeniyle devredilen veya gözetimle yükümlü olunan malı zimmete geçirmektir.
 • Zimmet suçu, kamu görevlisinin işlediği bir suçtur ve özel kanunlar bakımından istisnai düzenlemeleri vardır.
 • Suçun mağdur ve etkilenenleri toplumdaki herkes olduğu için herkes bu suçun mağdurudur.
 • Maddi konu, mal kavramını içerir ve 198. madde ile tanımlanmıştır. Emtiayı temsil eden evrak ve seyahat çeki de mal kavramının kapsamına girerken, taşınmazlar da bu suçun kapsamındadır.
 • Suçun ön koşulu görevi nedeniyle devredilmiş bir mal veya gözetimle yükümlü olduğu malın söz konusu olmasıdır. Hukuken zilyet olmak veya tasarrufa yetkili olmak yeterlidir.
 • Eylem, teslim ile görev arasında nedensellik bağı bulunmasını gerektirir. Teslim, kamu görevlisinin şahsına duyulan güven dolayısıyla yapılmış ise zimmet suçu oluşmaz, güveni kötüye kullanma suçu oluşur.
 • Görevlendirmenin içerisinde olan her konu bu suça elverişlidir. İhmali ve icrai davranışla işlenebilir.
 • Zimmete geçirme, malik sıfatını taşıyan kişinin tasarrufunda olan malı kendine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla kullanması veya elinde tutmasıdır.
 • Suçun unsurlarından biri, zimmete geçirilen malın değerinin belirlenmesidir. Değer, malın piyasa değeri, takdir komisyonu kararı veya mahkeme kararı ile belirlenebilir.

Sonuç olarak, zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi nedeniyle devredilen veya gözetimle yükümlü olduğu malı zimmete geçirmesiyle işlenen bir suçtur.

 • Suçun mağdur ve etkilenenleri toplumdaki herkes olduğu için herkes bu suçun mağdurudur.
Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 249
 1. Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.
Kovuşturma
Hafifletici sebeplerden biri de 248.maddede düzenlenen etkin pişmanlık halidir.
Etkin pişmanlık
Madde 248
 1. Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.
 2. Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

https://kenanuysal.av.tr/2023-ceza-davalari-ucretleri/