ÇEKİŞMELİ BOŞANMA 

ZİNA MK161
Kusura dayalı, mutlak, özel boşanma sebebi Zina eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken karşı cinsten başka biriyle isteyerek cinsi münasebette bulunması olarak tanımlanır. Eşin kendi rızasıyla ilişkiye girmesi, Karşı cinsten biriyle ilişkiye girmesi
*Eşcinsel ilişki boşanma sebebi olarak zina sayılmaz ancak MK163’e göre haysiyetsiz hayat sürmeye dayanılarak boşanma davası açılabilir. Evlilik geçersiz olsa bile eşlerin butlan kararının kesinleşmesine kadar sadakat yükümlülüğü vardır bu süre zarfında zinadan bahsetmek mümkündür. Ayrılık kararı sırasında da eşlerin başka biriyle cinsel ilişkisi zina sayılır
Dava Açılabilecek Süreler
Zinanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina eylemi üzerinden itibaren 5 sene
*MK 161/3 ”Affeden tarafın dava hakkı yoktur”

HAYATA KAST PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI DAVRANIŞ MK162/1
Hayata kast bir eşin, diğerini öldürme niyetini bazı fillerle açıklamasıdır
I. Fiilen öldürmeye teşebbüs
II. Diğer eşi intihara teşvik veya yardım
III. Eşin ölmemesi için yapılması gereken bir hareketten kaçınma hayata kast sayılır
Ayırt etme gücü olmayan kişilerin eşlerinin canına kast etmeleri kural olarak boşanma sebebi oluşturmaz ancak kişi kendi isteğiyle ayırt etme gücünü kaybederse yine MK 162/1 e göre, diğer eşe dava açma hakkı tanınması gerekir
Pek kötü muamele diğer eşin vücut bütünlüğü ve sağlığına yönelik her türlü saldırıdır. Davranışın devamlılığı aranmaz bir tek davranış yeterlidir. Fiilin kasten işlenmiş olması gerekir. Onur kırıcı davranış eşlerden birinin diğerinin onuruna haksız ve ona hakaret etmek, onu küçük düşürmek amacıyla yaptığı saldırıdır. Söz, yazı hatta hareketlerle ortaya çıkabilir
Dava açılabilecek süreler
MK 162/II ve III Eşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde sebebin doğumu üzerinde 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME MK163
Kusura dayalı, özel, nispi boşanma sebebi, Küçük düşürücü suç işleme. Suçun küçük düşürücü olup olmadığı toplumdaki anlayışa göre hakim tarafından takdire edilir. Genellikle; dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, ırza geçme bu tür küçük düşürücü suç sayılmaktadır suçun evlendikten sonra işlenmesi gerekir
Haysiyetsiz hayat sürme, Genellikle randevu evi işletme, ayyaşlık, kumarbazlık, hayat kadını olarak çalışma haysiyetsiz hayat sürme olarak kabul edilir. Fiilin devamlı olması
evlilikten önce de olabilir ancak boşanma sebebi olması için evlilik süresince devam etmesi her iki durumun da ortak hayatı çekilmez hale getirmesi gerekir. Dava her zaman açılabilir MK 163

TERK MK 164
Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla diğerini terk etmesi haklı bir sebep olmadan (veya haklı sebep ortadan kalkmasına rağmen) ortak konuta geri dönmeme diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme terkin en az 6 ay sürmüş olması gerekir. Bu süre dolmadan terke dayalı boşanma davası açılamaz terk eden eşe hakim ya da noter tarafından ihtarda bulunması ve eşin buna rağmen dönmemesi
terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için ihtardan itibaren iki ayın geçmesi gerekir

AKIL HASTALIĞI MK 165
özel, nispi, kusura dayanmayan boşanma sebebi Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması iyileşemeyeceğinin resmi sağlık kurul raporuyla tespit edilmiş olması akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelmesi gerekir

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI MK166/I VE II
Nispi, genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması bu durumun en az eşlerden biri için ortak hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olması gerekir. Davalının davacının daha kusurlu olduğu itirazının ileri sürmemiş ya da ileri sürülen itirazın kabul edilmemiş olması

ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI VE FİİLİ AYRILIK MK 166/IV
Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanarak açılan davanın reddedilmiş olması Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden 3 yıl geçmiş ve bu süre içinde ortak hayatın tekrar kurulamamış olması *Boşanma davasının açıldıktan sonra evlilik birliğinin kurulması boşanma kararı verilmesini engellemez dava açan eşin davadan feragat etmesi gerekir