PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ
Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde TMK. 244-255 maddeleri arasında düzenlenmiş olup akdi mal rejimlerinden birisidir. Bu mal rejiminin en büyük özelliği türk hukukçuları tarafından geliştirilmiş olmasıdır. bu mal rejimi bazı yönleriyle edinilmiş mallara katılma rejimine benzemektedir Bu mal rejiminin kurulmasından sonra edinilen, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar ve bunların yerine geçen değerler, eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Paylaşmalarda işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir (m.250). bu yönleri ile edinilmiş mallara katılma rejimine ne kadar benzediği hemen görülürken, TMK m. 253 de paylaşmanın ayın olarak yapılacağı belirtiler ki bu noktada edilmiş mallara katılma rejiminden ayrılır.
Yine manevi tazminat alacakları, miras yoluyla edinilen mallar ile sağlar arası veya ölüme bağlı tasarrufla yapılan karşılıksız kazandırmalar paylaşmaya tabi Olmayacağı (m.250/2) belirtilmek suretiyle edinilmiş mallara katılma rejimindeki kişisel mallara benzer bir düzenleme içerir.
Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri kendi borçlarından dolayı bütün malvarlığıyla sorumludur. Bu rejimde de eşlerden her biri, yasal sınırlar içinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkına sahiptir. Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde; eşlerden biri diğerine ait olup, paylaşma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç yada uygun karşılık almaksızın katkıda bulunmuş ise rejimin sona ermesi halinde, diğer eşten katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilir (m.249). bu düzenleme ile de TMK 227 deki değer artış payına benzer bir düzenleme getirilmiştir.