izale-i şuyu

İzale-i Şuyu Davası

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu‘na göre miras hukuku alanında kullanılan bir terimdir. İzale-i şuyu, bir mirasın ortak mülkiyetinin sona erdirilmesi anlamına gelir. Bu davayı açmak isteyen kişi, mirasın ortak malı olan bir taşınırın veya taşınmazın paydaşlarından biridir ve maliki olmak istemektedir.

İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır?

Mirasın ortak malı olan bir taşınmazın paydaşlarından biri tarafından  Sulh Hukuk Mahkemesi‘nde açılır. Davayı açmak isteyen kişi, mahkemeye başvurarak dava dilekçesi sunar. Dilekçede, davacının hangi taşınırı veya taşınmazı paylaştırmak istediği, paydaşların kimler olduğu ve bu paydaşların adresleri gibi bilgiler yer alır.

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme davayı açar ve paydaşlara davetiye gönderir. Davaya katılan taraflar, mahkemeye taşınmazın tapu kaydı, mirasçılık belgesi ve diğer belgelerle kanıtlarını sunarlar. Davada alınacak karar, tapu sicilindeki pay oranına göre verilir.

Ortak mal varlığı olan kişilerin bu mal varlığının paylaşımı konusunda açtığı bir davada avukatın rolü oldukça önemlidir. Peki avukatın bu davada ne gibi görevleri vardır? İşte, izale-i şuyu davasında avukatın önemi hakkında bilinmesi gerekenler:

 1. Hukuki Danışmanlık:Avukat, müvekkilini davaya hazırlar. Bu hazırlık aşamasında avukat, hukuki danışmanlık yapar ve müvekkilini davaya en iyi şekilde hazırlar.
 2. Delil Toplama: Davada avukatın bir diğer önemli görevi, delil toplamaktır. Bu süreçte avukat, müvekkilinin lehine olan delilleri toplar ve sunar.
 3. Dilekçe Hazırlama: Dava açılması için öncelikle bir dilekçe hazırlanması gerekir. Bu dilekçenin avukat tarafından hazırlanması, davaya başarıyla devam edilmesi için son derece önemlidir.
 4. Mahkeme Savunması: Dava sürecinde, avukat müvekkilini mahkemede savunur. Bu savunma sırasında avukat, müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunur ve müvekkilin lehine olan delilleri sunar.
 5. Uzlaşma Sağlama: İzale-i şuyu davası, taraflar arasında ihtiyari uzlaşma yoluyla da sonuçlandırılabilir. Bu durumda avukat, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.

Sonuç olarak, dava sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukat, müvekkilini davaya en iyi şekilde hazırlar, delil toplar, dilekçe hazırlar, mahkeme savunması yapar ve uzlaşma sağlamaya çalışır. Bu nedenle, izale-i şuyu davası açılması durumunda bir avukattan destek almak önemlidir.

 

Sonuç olarak, izale-i şuyu davası, miras hukuku alanında önemli bir davadır. Bu davayı açmak isteyen kişilerin, bu konuda uzman bir avukattan yardım almaları önerilir.

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARIN ÜCRETLERİ

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davaların Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Mahkemelerde avukatın vekil görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler,  ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davaların ücretleri,

 • Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: 20.000,00 TL
 • İzale-i Şuyu Davası: 28.000,00 TL

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Sulh hukuk davalarında önerilen minimum ücret 6.000 TL ile 28.000 TL arasında değişmektedir.

 • Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: 20.000 TL
 • Mirasçılık belgesinin alınması: 12.000 TL
 • Tahliye Davası: 21.0000 TL
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası: 28.000 TL
 • Vesayet ve Kayyım davaları: 20.000 TL
 • Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar: 17.000 TL
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası: 17.000 TL
 • Mirasta defter tutulması: 21.000 TL
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları: a. Davacı Vekilliğinde: 20.000 TL b. Davalı Vekilliğinde: 15.000 TL
 • Delil Tespit istemi: 15.000 TL
 • Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi): 12.000 TL

Bu veriler kişilerin sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin öğrenilmesinde fayda vardır.

ŞUFA DAVASI

ŞUFA DAVASI

Şufa davası, malikin satışa çıkardığı taşınmazın, öncelikli olarak aynı taşınmazın ortak maliklerine veya kira hakkı sahibine satılması talebiyle açılan bir davaya verilen isimdir. Şufa hakkını kimlerin kullanabileceği, Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde düzenlenmiştir.

Bir şufa davası, taşınmazın tamamı için açılabileceği gibi, yalnızca belli bir kısmı için de açılabilir. Şufa hakkı, paydaşların elindeki pay oranına göre kullanılır. Eğer paydaşlardan biri şufa hakkını kullanmak istemezse, diğer paydaşlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Şufa davası genellikle, özellikle aileler arasında bir anlaşmazlık olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, aynı evi miras yoluyla paylaşan kardeşlerden biri evi satmaya karar verirse, diğer kardeşler şufa hakkını kullanarak evi satın alabilirler.

Şufa davası açmak için, öncelikle ortaklığın kanıtlanması gerekmektedir. Ardından, şufa hakkını kullanmak isteyen tarafın açacağı dava sonucunda mahkeme, şufa hakkının kullanılabileceğine ve diğer paydaşlara teklifte bulunulmasına karar verebilir.

Bu dava, hem alıcı hem de satıcı açısından bazı avantajlar sağlayabilir. Alıcılar, taşınmazın piyasa değerinin altında bir fiyata sahip olabilirler. Satıcılar ise, taşınmazı güvenilir bir alıcıya satabilirler ve aile içi anlaşmazlıkların önüne geçebilirler.

Şufa davası açmak, oldukça teknik bir süreçtir ve avukat yardımı almak son derece önemlidir. Bu davayı kazanmak için gerekli olan kanıtların toplanması, davanın doğru şekilde hazırlanması ve mahkemede savunmanın yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bir şufa davası açılması durumunda, uzman bir avukatın yardımı alınması önerilmektedir.

TMK 657. Madde

Madde 657 – Taşınmazlar, paylaşmanın yapıldığı zamandaki gerçek değerleri esas alınarak mirasçılara özgülenir.

Tarımsal taşınmazlar gelir değerine, diğer taşınmazlar sürüm değerine göre özgülenir.

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 657. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 595 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddeye taşınmazların değeri ile ilgili olarak yeni bir fıkra eklenmiştir.

Terekedeki tarımsal taşınmaz malların, mirasçılara satış değeri ile değil, gelir değeri ile özgülenmesi, mirasçılar aşırı değer dalgalanmaları karşısında korumaya daha elverişli ve hakkaniyete de daha uygun olacağından, tarımsal taşınmazların gelir değeri, diğer taşınmazların da sürüm değeri ile özgüleneceği düzenlenmiştir.

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde dağıtılacağına dair kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukukundaki karmaşık yasal prosedürler nedeniyle, bir avukatın yardımı olmadan miras işlemleri oldukça zorlu olabilir.

Miras hukukunda avukatlar, bir kişinin vasiyetname hazırlamasına yardımcı olabilir ve varisler arasında anlaşmazlıklar durumunda hukuki danışmanlık sağlayabilir. Miras hukukunda, mirasçıların haklarını korumak için hukuki yolları takip etmek de avukatların görevleri arasındadır.

Ayrıca, bir kişinin mal varlığıyla ilgili yasal belgeleri hazırlaması gerektiğinde, avukatlar da yardımcı olabilir. Bunlar arasında mirasın dağıtımını düzenleyen vasiyetname, yaşam sigortası, emeklilik hesapları ve mal varlığına ilişkin diğer belgeler yer alabilir.

Miras hukukunda avukatların yardımı, varisler arasındaki anlaşmazlıkları önleyebilir ve miras işlemlerinin düzenlenmesinde daha hızlı ve verimli bir süreç sağlayabilir. Bu nedenle, miras hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatın hizmetlerinden yararlanmak, miras işlemlerinin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için oldukça önemlidir.

Miras Hukuku, bir kişinin ölümü sonrası malvarlığı üzerindeki hakların devri ile ilgili hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı birçok farklı durumu kapsar ve önemli sonuçları vardır.

Bir kişinin ölümünden sonra, malvarlığı kalan aile üyelerine veya belirli kişilere kalabilir. Ancak, mirasın nasıl paylaştırılacağı ve kimin ne kadarını alacağı belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, Miras Hukuku devreye girecektir.

Ölen kişinin vasiyeti veya miras bırakmaması durumunda yasal olarak kimlerin hak sahibi olduğunu belirler. Yasal mirasçılar belirlendikten sonra, miras paylaştırılır.

Ayrıca mirasın paylaşımı sırasında ortaya çıkan ihtilafların çözülmesinde de önemlidir. Örneğin, bir mirasın paylaşımı sırasında mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa, mahkeme Miras Hukuku’na dayanarak bu anlaşmazlıkları çözer.

Birçok kişi miras hukuku ile ilgili süreçleri karmaşık bulur ve bir avukattan yardım almak isteyebilir. Avukatlar, müvekkillerine miras işlemleri konusunda yardımcı olabilir, belgeleri hazırlayabilir ve herhangi bir yasal soruna karşı koruma sağlayabilir.

Birçok ailenin hayatında önemli bir rol oynar. Ancak, miras işlemleri ve paylaşımı oldukça karmaşık olabilir. Bu nedenle, Avukatlardan yardım almak, sürecin daha sorunsuz ve adil şekilde ilerlemesini sağlayabilir.