TİCARET UNVANI;
HAKİKİ ŞAHISLAR
TTK. md.41″Her tacir, ticari işletmesine müteallik, muameleleri ticaret unvanıyla yapmaya ve işletmesiyle ilgili senet ve sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur
Tescil olunan ticaret unvanının, ticari işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması mecburidir.”
TTK.md.43 “Hakiki şahıs olan tacirin ticaret unvanı 48 inci maddeye uygun olarak yapabileceği ilaveler ile kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından terekküp eder.
Ticaret unvanına aynı sicil dairesinde daha evvel tescil edilmiş olan unvanlardan açıkça ayırt etmeye yarayacak ilavelerin yapılması mecburidir. Başka bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş olan aynı ad ve soyadı ihtiva eden ticaret unvanı sahibinin haksız rekabetten doğan hakları mahfuzdur.”
TTK.md 48″Tacirin hüviyetti ve işletmenin genişlik ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette veya hakikate yahut amme intizamına aykırı olmamak şartıyla her ticaret unvanına, işletmenin mahiyetini gösteren veya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetini belirten yahut muhayyel adlarından ibaret olan ilaveler yapılabilir.”
HÜKMİ ŞAHISLAR
a) KOLLEKTİF ve KOMANDİT ŞİRKETLER:
TTK.md.44″Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadıyla şirketi ve nev’ini gösterecek ibareyi ihtiva eder.
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı; komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadıyla şirketi ve nev’ini gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır.”
b) Limitet, anonim ve kooperatif şirketler:
TTK.md.45″Limited,anonim ve kooperatif şirketler, işletme mevzuu gösterilmek ve 48. madde hükmü mahfuz kalmak şartıyla unvanlarını serbestçe seçebilirler.
Şu kadar ki; ticaret unvanlarında; (Limitet Şirket),(Anonim Şirket),(Kooperatif) kelimelerinin bulunması şarttır. Bunların ticaret unvanında hakiki şahsın ad ve soyadı bulunduğu takdirde şirket nev’ini gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları caiz değildir.”
TİCARET ÜNVANININ DEVRİ:
TTK.md. 51″Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça unvanın dahi devrini tazammun eder.”
TİCARET ÜNVANININ KORUNMASI:
TTK.md 52″Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanmak hakkı münhasıran sahibine aittir.”
UNVANINA TECAVÜZ EDİLEN KİMSENİN HAKLARI
TTK.md.54″Ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası tarafından kullanılan kimse, bunun men’ini ve haksız kullanılan ticaret unvanını tescil etmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini ve zarar görmüş ise, kusur halinde bunun da tazminini isteyebilir.
Mahkeme, davayı kazanan tarafın talebi üzerine, masrafı aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayımlanmasına karar verebilir.”
İŞLETME ADI
TTK.md.55″ İşletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi lazımdır. İşletme adları hakkında dahi 28,40,43,fk.2,52,53 ve54 üncü madde hükümleri tatbik olunur.”