Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabet Oluşturan
Davranışlar
TTK 54/2. maddesiyle “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamaların haksız ve hukuka aykırı olduğu” tanımını getirerek haksız rekabet oluşturan davranışların çerçevesini çizmiştir. Ekonomik hayatın ve paralelinde satış, reklam biçimlerinin sürekli değişmesi sonucu, haksız rekabet halleri de sürekli değişim göstermiş, bu nedenle haksız rekabet hallerinin önceden tek tek
belirlenmesi imkansız hale gelmiştir.. Bu doğrultuda olmak üzere TTK, “Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar” kenar başlıklı 55. maddesinde haksız rekabet hâllerinin “başlıcalarını” (6) bent halinde  adet davranış biçimi olmak üzere “haksız rekabet örnekleri”olarak saymıştır.2 Belirtilen maddenin a, b ve c bentlerinde sayılan davranış şekillerinden önce “özellikle” terimine vurgu yapılması, sayılan davranışların sınırlı olmayıp, başkaca biçimlerle de dürüstlük kuralına aykırı davranışların gerçekleştirilebileceğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Sonuç olarak, yalnızca 55. maddede örnek olarak sayılan şekillerde değil, aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar da TTK 54 ve 55. maddeler anlamında haksız rekabet Oluşturabilecektir. Haksız rekabetin varlığı için, davranışı gerçekleştiren kişinin kusurunun
bulunması aranmamaktadır. Gerçekten de, TTK 54 ve 55. maddelerde haksız fiilin bir unsuru olarak kusurdan söz edilmemiştir. Failin kusurunun varlığı, sadece haksız rekabet nedeniyle hangi tür davaların açılabileceğinin belirlenmesi yönünden önem taşımaktadır. TTK 56. maddeye bakıldığında, tespit, men ve haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, beyanların düzeltilmesi ile haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhası davalarına başvurabilmek için, failin kusurlu davranmış olması şart değildir (TTK md. 56/1 a, b, c). Ancak, maddi ve manevi tazminat davaları açabilmek bakımından haksız rekabet oluşturan fiil nedeniyle failin kusurlu bulunması gerekir (TTK md. 55/1- d, e). ceza sorumluluğunun hukuki niteliği ise suç failinin gerçek kişi veya tüzel kişi olmasına göre özellik göstermektedir