tam yargı davaları

tam yargı davaları

Tam Yargı Davaları : İdari işlem ve eylemlerden dolayı hakları ihlâl edilenler, bu haklarının bir tazminatla karşılanmasını sağlamak amaciyle Damştayda tam yargı davası açabilirler, ilgililer, idari işlemlerden dolayı, tam yargı davasını iptal davasıyla birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal davası açarak işlemin iptal ettirilmesi halinde, bu husustaki karann tebliği tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı davası açabilirler.
Bundan başka idare aleyhine doğrudan doğruya tam yargı davası açmak da mümkündür. Danıştay Kanununun 72. maddesi­ne göre, “İdarî eylemlerden hakları ihlâl edilmiş olanların, idarî dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya baş­ka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklanmn yerine getirilmesini istemleri lâzımdır. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve üç ay içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren doksan gün içinde dava açabilirler.