TAKSİRLE YARALAMA SUÇU

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU
Madde 89 – (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
KORUNAN MENFAAT: Kasten yaralama suçunda korunan menfaat Vücut Dokunulmazlığıdır. Bu suç ile, beden masuniyetine yönelik her türlü dış müdahaleler yasaklanmakta ve kişinin vücut dokunulmazlığı korunmaktadır.
SUÇUN MADDİ UNSURLARI
Fail: Kasten…… neden olan kişi dendiğine göre fail herkes olabilir.
Mağdur: Madde metninde başkasının dendiğine göre failin kendisinden başka herkes bu suçun mağduru olabilir.
Hareket: Serbest hareketli bir suç tipidir. Aşağıda yazılı neticeyi doğuran her türlü TAKSİRLİ VE BİLİNÇLİ TAKSİRLİ hareket ile kasten yaralama suçu işlenebilir.
– Vücuda acı verici,
– Sağlığı bozucu,
– Algılama Yeteneğini bozucu neticeler doğuran hareketler.
Algılama Yeteneğinin Bozulması: Travmanın ( yaralama fiili, hareketi ) oluşmasından sonra mağdurun psikolojik durumunda meydana gelen olumsuz ( ruhsal ) değişiklikler.
SUÇUN MANEVİ UNSURU
Taksirle yaralama suçu TAKSİR veya BİLİNÇLİ TAKSİR ile işlenebilir.
TAKSİR: Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. ( T.C.K m. 22/2 )
Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
BİLİNÇLİ TAKSİR:
Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. ( T.C.K m. 22/3 )
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMİ
Teşebbüs:
Taksirle yaralama suçu bakımından teşebbüs MÜMKÜN DEĞİLDİR. Çünkü teşebbüs ancak kasten işlenebilen suçlarda söz konusudur. T.C.K m. 35/1 “ kişi işlemeye kast ettiği bir suçu …” demektedir. Bu sebeple taksirle işlenen suçlarda TEŞEBBÜS OLMAZ.
Suça İştirak:
Bu suça iştirak mümkündür. Birden fazla kimsenin taksirle bir kimsenin yaralanmasına sebebiyet vermesi mümkündür. Örneğin, bir merdivende yük taşıyan iki kişinin ellerindeki yükü düşürmeleri sonucunda orada bulunan bir çocuğun yaralanması halinde iştirak söz konusudur. Taksirle yaralama iştirak halinde işlenmiştir. Her ikisi de kendi hareketleri çerçevesinde ölüm neticesinden sorumludur.
Suça iştirak eden failler EŞİT OLARAK SORUMLU DEĞİLDİR. Herkes KENDİ KUSUR ORANINDA SORUMLUDUR.
T.C.K m. 22/3 ve 22/5 :
(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

İçtima:
Birden fazla kimsenin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermesi halinde ortada zincirleme suç vardır. Taksirle yaralama suçu zincirleme suç şeklinde işlenebilir. Çünkü, T.C.K m. 43/3; kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve işkence bakımından zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağını düzenlemektedir. Taksirle öldürme bu suçlardan değildir.
Bir kimse trafik kazasına sebebiyet vererek birden fazla kimsenin TAKSİRLE YARALANMASINA neden olmuş ise ZİNCİRLEME SUÇ SÖZ KONUSUDUR.
ZİNCİRLEME SUÇ
Madde 43 –
(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir.
Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.
(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır. ( Bir kimsenin acemiliği nedeniyle zamanında fren yapamayarak caddeden geçmekte olan iki kişiyi yaralaması, hatalı sollama yapan bir kimsenin karşıdan gelen araç ile çarpışması ve araçtaki 4 kişinin yaralanmasına neden olması durumlarında zincirleme suç vardır. )
TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
89/2 de Yer Alan Nitelikli Haller
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
d) Yüzünde sabit ize,
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
89/3 te Yer alan Nitelikli Haller
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
89/4 te Yer Alan Nitelikli Haller
Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

CEZAYI HAFİFLETEN YA DA KALDIRAN HAL
Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez;
Bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.
KOVUŞTURMA USULÜ
Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç ( 89/1 suçun basit hali ), Nitelikli hallerin bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.
Bilinçli Taksirle işlenen NİTELİKLİ TAKSİRLE YARALAMA SUÇU KAMU DAVASIDIR.