Avukat;  Kenan UYSAL Hukuk Ofisi boşanma davaları, ceza davaları, idari davalar ve ticari  davalarda  avukatlık ve danışmanlık  hizmeti verilmektedir.Hizmet almanız için randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz 1991 yılından  bu güne kesintisiz hizmet vermektedir. Sizlere daha iyi hizmet vermek adına  bu sitede pek çok hukuki bilgiyi anlaşılır dilde sunduk  Hizmet almak için  lütfen randevu alınız. Telefon ile bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.
Hukuki tavsiye ya da yasal hükümleri öğrenmek veya kanun yollarından öğrenilen bir kişi tarafından bir kişiye hayati bilgileri en açık bir ifadeyle , bir avukat sunabilir.
Birçok kişi yada şirket için, hukuki danışmanlık, özellikle işletmeler veya yaptıkları iş ve hizmetin yasa ile sürekli ve tekrar tekrar uygun hale getirmek, günlük yaşamda kesinlikle vazgeçilmezdir.
Hukuki danışmanlık, hukukun tüm ilkelerini dikkate alarak soyut ilkelerini uygulayarak ve bünyesinde çalışmak somut gerçekleri formüle ederek, hukuk danışmanı tarafından yürütülür.
Hukuku bilmemek hukuka aykırı duruma düşmenize de neden olabilir, çünkü hukuki danışmanlık . Avukat veya hukuk danışmanı tüm açılardan sizi kanunlara uygun davranmanıza yardımcı olur.
Hukuk; diğer bilim alanları gibi pozitif bir alan olup normatif bir bilim dalıdır. Bu nedenle de toplumdaki genel varsayımın aksine hukuk içerisinde muğlak bir alan barındırmaz. İnsana duyulan saygının ürünü olan ve doğuştan varlığı kabul edilen soyut özgürlükler Anayasa ile belirlenip güvence altına alınan özgürlükler diğer hukuk kuralları ile somut hale gelir. temel hukuk normları ile belirlenip soyut hale gelen özgürlüklerin kullanımı sırasında çıkan ihtilaflar ise yine hukuk kuralının uygulanması ile çözümlenir ki buna hak arama faaliyeti de diyebiliriz. Hukuk kuralının ihlali ile başlayan hak arama faaliyeti hukuka aykırılığın giderilmesi ve /veya zararın tazmini suça konu eylemse sanığın cezalandırılması yargılama ile mümkün olur. Avukat ile müvekkili arasında güvene dayalı ilişkisi mevcut olup avukatlık itibari bir meslek alanıdır,

Avukat;

yargılama öncesinde danışma hizmeti vererek kişilerin eylemlerinin hukuka uygun olmasına yardım eder. Yargılama sürecinde ise hakların kullanımında size yol gösterir ve/veya sizi temsil ederek haklarınızı kullanmanızı sağlar. avukatlık ile ilgili daha fazla bilgi için

ofis

Avukat Kenan UYSAL Hukuk Ofisi

Boşanma Davası

Boşanma iki kişi arasındaki mevcut evlilik bağların ayrılması bir işlemidir.. Bu evliliğin feshi bir işlemdir. Boşanma,Evliliğin mahkeme kararıyla sona ermesidir.Eşlerin hem ayrılması dışında pek çok sorunları vardır. Mahkeme ; tarafların karşılıklı Çocuk Velayetine, mali konular ve mülkiyet sorunlarına nasıl karar vereceğini seçmelisiniz. Karşılıklı anlaşma üzerinde, boşanma kolay olur. Boşanma başvurusu için çeşitli nedenleri vardır.
Karşılıklı anlaşma yoksa ve medeni kanunuda sayılan hallerde boşanma mümkün olabilir. Çekişmeli boşanmada;iyi bir avukat yaklaşımı gerekir. Tarafların avukatı varsa ı en kısa sürede boşanma almak mümkün olacaktır.Zira boşanma nedenlerinin ileri sürülmesi ve ispatı avukatları mesleki çabaları ile daha kolay olacaktır.
Boşanma, farklı bir nedenden dolayı talep edilebilir. Boşanmada çeşitli konular çocuğun velayeti ve mali konularda kendi avukatlarının yardımıyla çözülebilir . Bu boşanma davalarıda deneyimli bir avukat yaklaşımı her zaman iyidir.
Anlaşmalı boşanma her iki tarafa velayet ve boşanma ile ilgili sadece kendi haklarını bilerek onlara rehberlik edecek bir avukat yardımı ile tüm diğer konularda bir anlaşmaya varmak boşanma popüler bir yöntemdir.
Boşanma Davalarıyla ilgili ayrıntılı ve detaylı bilgi için boşanma  kategorimize göz atabilirsiniz.

Boşanma Davaları

Boşanma avukatı

Boşanma davalarında, Boşanma avukatı sizin varlığını ya da kapsamını bilmediğiniz boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarını sizin için en iyi koşullarda olması için çaba sarf eder. Türk hukukunda belirli sebeplere dayanarak hâkim kararıyla Boşanma sistemi kabul edilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun boşanmaya ilişkin hükümlerinde yer almayan bir vakıa boşanma davasına konu olamaz ve bu vakıaya dayanılarak açılan boşanma davası reddedilir.  Boşanma avukatı, Öncelikle davaya konu vakıaların (tarafların boşanma nedenleri) Medeni kanunda düzenlenen boşanma nedenlerine uygun olup olmadığını tespit etmelidir.Davaya esas vakıayı itina ile tespit edip mahkemeye sunmalıdır. Tespit edilen boşanma nedeninin nasıl ispat edileceğini, ispat şartlarını tespit etmelidir. Boşanma ile ilgili tv söyleşimize basında biz bölümünden ulaşabilirsiniz.

 Ceza avukatı

Ciddi bir suç ile itham ediliyor olmak stresli ve korkutucu bir durumdur. Bu sizin özgürlük ve yaşamınızın her yönünü tehdit edebilir. Eğer bir suç ile itham edilmiş iseniz, sizi savunmak ve haklarını cezai konularda uzmanlaşmış iyi bir avukata, yasal haklarınızın korunmasını sağlamak için iyi bir ceza avukatına ihtiyacınız olacak .İyi bir avukat, yüksek nitelikli keskin bir yasal zihne sahip ve güçlü ve mahkeme salonunda emin olacaktır. Her müüvekkil için güçlü bir savunma oluşturmak için onlara destek olacak. Kolayca ceza davalarını savunan mahkeme salonunda kendi etkinliğini gösterecek bir avukat

Ceza davaları

Ceza davaları, bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesini üzerine başlayan ve bu şüphenin sona ermesine kadar devam eden yargısal sürece denir. Türk ceza muhakemesinde delil serbestliği ilkesi geçerlidir. Yani, ceza davalarında sanık ya da şikâyet eden her türlü maddi delili ileri sürebilir. Soruşturma safhasında Cumhuriyet savcısından, yargılama safhasına Ceza mahkemesinden istediği delillerin araştırılmasını tespit edilmesini isteyebilir. Ceza davalarında kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi geçerlidir. Yani bir eylemin ya da eylemsizliğin suça konu olabilmesi için öncelikle ceza kanunda ya da diğer yasalarda düzenlenmiş olması şarttır. Suça konu fiil bir eylem ya da eylemi yapmama fiilidir. Fiili eylemler, yasalar ile yasaklanan bir eylemin yapılması. Eylemsizlik hali ise yasalarla yapılması zorunlu eylemin yapılmaması şeklindedir. Bir eylemin suça konu olabilmesi için  kanunilik ilkesi gereği kanunlarda düzenlenen unsurları da taşıması gerekir. Sitemizde suç türüne göre tasnif edilen ayrıntılı bilgi verilmiştir.  Tasnif edilen ve suçun unsurları işleniş biçimleri anlatılan  bölümlere  CEZA HUKUKU  bölümünden ulaşabilirsiniz.  Ceza avukatının olması gereken özellikleri ile ilgili ceza avukatı sayfamızı inceleyiniz. Suçun unsurlarını ayrıntılı şekilde en iyi ceza avukatı belirleyebilir. Sizin haklarınızı en iyi avukat savunur . Bu sitede bulunan bilgiler bilgi verme amaçlı olup biliyor olmanız savunmanızı yapabileceğiniz anlamına gelmez. Sizi en iyi ceza avukatı savunur.

ceza

Ceza Davaları

İdare Hukuku;

Demokratik hukuk devletinde idarenin tüm faaliyetleri hukuka bağlı olup, yargının denetimi altındadır.İdare bazı durumlarda kamusal yetki ve ayrıcalıklardan yararlanırken; bazı durumlarda da bireyler arası ilişkilerden farksız ilişkilere girmektedir. Kamusal yönetim biçimi, idarenin kamu hukukunun özel kurallarına tabi olmasını ve bundan kaynaklanan uyuşmazlıkların da, ilke olarak idari yargı yerlerince çözümlenmesi sonucunu doğurur.
Buna karşılık, idarenin bireylerin kine benzer ilişkilerine özel hukuk kuralları uygulanır ve uyuşmazlıklar da adli yargı yerlerinde çözümlenir. Ulusal hukuk düzeninin kaynağı olan Anayasa dikkate alınmadan idare hukuku tanımlanamaz
İdare hukuku, kamusal usuller uygulanarak yürütülen kamu hizmetlerinin hukukudur denilebilir. Devlet, egemenlik yetkisine sahip olup, kamu gücünü kullanarak tek yanlı iradesi ile hukuki sonuç yaratma ve gereğinde zor kullanarak uygulama yetkisine de sahip olduğundan özel kişilerle tarafları eşit olmayan ilişkilere girmektedir. Bu nedenle tarafları eşit ilişkileri düzenleyen özel hukukun bu ilişkilere uygulanması olanaksızdır. İdare hukuku kamu gücünün hukuku olarak değerlendirilebilir. İdare bazı durumlarda özel kişilerle eşit konumlarda ilişkiye girebilmektedir. İdarenin, idari yargı yerlerince yargısal denetime tabi tutulması hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Buradan hareketle, yalnızca idarenin değil, Devletin de bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması olgusu da hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu olmaktadır. Kural olarak idarenin işlem ve eylemleri üzerindeki yargısal denetim, hukuka uygunluk açısından yapılmaktadır. İdari işlemler yargısal denetime tabi tutulurken hukuka uygunluk denetiminin esas unsurları olan “Yetki”, “Şekil”, “Sebep”, “Konu” ve “Maksat” unsurlarını açıklamaya çalışarak bu yönlerden birinin veya birkaçının sakat olması halinde işlemlerin iptale mahkum edilmeleri söz konusudur idare hukukuna ve idari davalarla ilgili bilgilere idari davalar bölümünden ulaşabilirsiniz

İdare Hukuku Davaları

İdare hukuku avukatı

İdare hukuku ile ilgili sorunların çözümünde, Kamu İhale Kurumu’nun kararları ve anlaşmazlıkları için çözüme karşı idari yargı ve Danıştay, itirazları önce sınırsız yetki ve idari yaptırımlara karşı idari işlemlerin iptali Dava, hukuki prosedürlerin geliştirilmesi ve konut süreci ve yürütme karşı itirazlar.  idare hukuku avukatı işinizi kolaylaştıracaktır. İdare hukukuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ticaret hukuku

Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret hukuku, ticari karakter taşıyan olaylara uygulanan hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku yapısal ve işlevsel anlamda en geniş hukuki alanlardan biridir. Ticaret Hukukunun kapsamı; Ticari İşletmenin Unsurları, Ticari İşletenin Devri, Ticari İşletmede Merkez Şube Ayrımı, Ticari İş ve Hüküm, Ticari Davalar ve Hükümler, Ticari İşletme, Marka ve Ünvan, Rekabet Hukuku, Ticari Defterler, Cari Hesap, Şirket Hukuku, Adi Şirket, Limited Şirketi, Kollektif Şirket, Anonim Şirketi gibi başlıklardan oluşmaktadır.
ticaret

 Ticaret hukuku avukatı

Bir işletmenin Ticari Hukuka tabi olabilmesi, ticari bir işletmeden söz edebilmek için yapılan faaliyetin esnaf faaliyetinin sınırlarını aşmış olması gerekmektedir. Esnaf faaliyetin esnaf faaliyeti sayılması için daha çok bedeni çalışmaya dayanması ve geçimini sağlamaya yönelik olması gerekmektedir. Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır. Ticaret Hukuku direk maddi yaşantınızla ilgili olduğundan hukuki süreç öncesi mutlaka bir ticaret hukuku avukatına danışmanız menfaatinize olacaktır. Ticaret Hukuku ile ilgili makalelerimize   göz atabilirsiniz.

 Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Hukuk düzeni, bir borç ilişkisinde borçlu tarafın yükümlülüğünü yerine getirmesinden kaçınması durumunda, alacaklı tarafın haklarını korumak noktasında devreye girmektedir.
Bu bağlamda Borçlar Hukuku, alacaklının borç ilişkisinden doğan haklarını koruma altına almaktadır. Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun bünyesinde yer alan bir hukuk disiplinidir. Borç kavramı, borçlunun alacaklıya karşı borç konusu olan şeyi (edimi) yerine getirme yükümlülüğünü ifade eder
Borçlar Hukukunda, borç ilişkileri eşitlik temeline dayanır. Borç ilişkisi, iki taraf arasında öyle bir hukuki bağdır ki bu ilişkiye dayanarak alacaklı borçludan belli bir davranışta bulunmasını isteyebilmekte, borçlu da alacaklının isteğine uygun bir davranışta bulunmak yükümlülüğü altına girmektedir.
Borç ilişkisini doğuran sebebe borcun kaynakları denir. Bunlar;
1-Sözleşme,
2-Haksız eylem,
3-Sebepsiz mal edinmedir.
Edim kısaca borcun konusuna denir. Borçlar hukukunun ana ilkesi sözleşme özgürlüğüdür. Borçlar Hukuku, Sözleşmeler hukukundan doğan davalarla ilgilenmek avukatlık mesleğinin görevleri arasındadır. Borçlar Hukukuyla ilgili makalemizin devamını okumak için tıklayınız.

İletişim bilgilerimiz ise sadece randevu almanız için verilmiştir…!