Phone

+90 212 224 57 00--- 0505 329 10 11

 

Avukat Kenan UYSAL Hukuk Ofisinde,  boşanma davaları, ceza davaları, idari davalar ve ticaret  davalarda  avukatlık ve danışmanlık  hizmeti verilmekte olup hizmet almanız için randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz 1991 yılından bu güne kesintisiz hizmet vermektedir. Sizlere daha iyi hizmet vermek adına  bu sitede pek çok hukuki bilgiyi anlaşılır dilde sunduk  Hizmet almak için  lütfen randevu alınız. Telefon ile bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.

Avukat, sorun çözme mesleğidir. Bireyin diğer bireylerle ya da devlet idaresiyle karşılaştığı idari yada mali sorunların hallinde avukat yol göstermek, gerektiğinde bireyi bizzat temsil ederek yardımcı olur.

Avukat nedir?

Avukat mesleği; her hak sahibine hakkı teslim etme fonksiyonu olarak ifade edilen adalet mekanizmasının savunan ve talep eden kısmını oluşturmaktadır. Avukat mesleği mücadele gerektiren bir hak arama ameliyesidir
Adalet, haklı ile haksızın ayırt edilmesi suretiyle, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.

‘’Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı’’ Molierac

Eski Yunanlı düşünür Platona göre, adaletin en yüce erdemlerden biri olduğunu, insanın ve devletin temel davranış kuralı olduğunu belirtmiş. Aristo ise, adaletin hareket noktasını eşitlik kavramının oluşturduğunu. bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabileceğini belirtmiştir.

Adalet, devletlerin sarsılmayan temelini teşkil eder. Devletin olduğu yerde Adalet’in olduğunu belirten bu sözün devamın Anyot şu şekilde tamamlamaktadır. Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.
Bu topluluğun devlet olması ve devlet olarak kalabilmesi için adalet en önemli bağlayıcı ilkelerden biridir. Din, dil, ırk olarak çok dağınık olarak gördüğümüz ülkelerin çoğunun devlet olabilmesinin ardında adaletin tam ve zamanında gerçekleşen bir şekilde çalışmasının da önemli bir payı vardır.

Hukuk ise, adaletin yerine gelmesini sağlayan bir araçtır. Hukukun hedefi adaletin sağlanması olup, adalette yasalarla sağlanır. Yasaları bildiğiniz gibi yasama organı yapmakta ve mahkemeler/hâkimler kanalı ile yasalar olaylara uygulanmaktadır. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü, arasındaki ayrımı belirleyen duyguya vicdan diyoruz. Hâkimler önlerine gelen dosyalarda vicdani kanaatleriyle hüküm vermektedirler.

Avukatlık Hizmetlerimiz ve Hukuki Meseleler

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun bünyesinde yer alan bir hukuk disiplinidir. Borç kavramı, borçlunun alacaklıya karşı borç konusu olan şeyi (edimi) yerine getirme yükümlülüğünü ifade eder. Borç ilişkisinde 3 temel unsur bulunmaktadır. Bunlar;

 • 1. Alacaklı
 • 2. Borçlu
 • 3. Alacaklının talep edeceği borçlunun da yerine getireceği edimdir.

Edim kısaca borcun konusuna denir. Borçlar hukukunun ana ilkesi sözleşme özgürlüğüdür. Borçlar Hukuku, Sözleşmeler hukukundan doğan davalarla ilgilenmek avukatlık mesleğinin görevleri arasındadır. Borçlar Hukukuyla ilgili makalemizin devamını okumak için tıklayınız.

Boşanma Davası

Boşanma; evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır. Boşanma kararı verilebilmesi için hukuken geçerli bir evliliğin olması gerekir bu nedenle önce evlilik öncesi nişanlanmayı ve evliliğin geçerliliğini engelleyen halleri de inceleyeceğiz.

Boşanma, “Eşler henüz hayatta iken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son vermektir.” Boşanma “kusur ilkesi”, “irade ilkesi”, “temelden sarsılma ilkesi” ve “elverişsizlik ilkesi” çerçevesinde değerlendirilir. Boşanmanın ülke açısından taşıdığı önem öncelikle, “yıllık genel boşanma oranı”nın saptanmasını gerektirmektedir. “Yıllık genel boşanma oranı” bir ülkede yıllık boşanma sayısının o ülkenin tüm nüfuzuna oranıdır. Türkiye’de 1973 yılı itibarıyla her on bin kişiye düşen boşanma sayısı 2,8’dir. Bu oran ABD’de onbinde 37,2, İsviçre’de 26,3, İngiltere’de 15,0, Yugoslavya’da onbinde 9,9, İsrail’de 8,3, İran’da 5,5, Yunanistan’da 4,2 dir.

Boşanma Davasındaki en önemli nokta boşanmaya kesin karar verip vermemenizdir. Boşanmadan önce karşılaşabileceğiniz hukuki, maddi ve manevi olasılıkları hesaplamalı kesin kararınızı öyle vermelisiniz. Emin değilseniz veya kararsızsanız boşanma yükümlülüğünün altına girmemenizi tavsiye ederiz. Bir diğer önemli mesele boşanma davasının açılmasınıortaya çıkaracağı sonuçları önceden düşünmek ve bunlara göre önlemler almaktır. Kesin kararınızı verdikten sonra boşanma avukatından veya konuyla ilgili tecrübeli insanlardan bilgi almanız faydanıza olacaktır. Boşanmadan önce aşağıdaki soruların cevaplarını vermeniz işinize yarayacaktır. Boşanma Davalarıyla ilgili ayrıntılı ve detaylı bilgi için bu kategorimize göz atabilirsiniz.

● Boşanmadan önce Boşanma davası açıldıktan sonra evinizde mi kalacaksınız yoksa o mu
gidecek ?
● Kirada iseniz kirayı kim ödeyecek ?
● Mali durumunuz bundan nasıl etkilenecek ?
● Çocuklarınız eşinizle nasıl görüşecek ve okul durumları nasıl olacak ?
● Yeni bir işe mi başlayacaksınız?
● Ailenize bu durumu nasıl aktaracaksınız ?
● Bütün bunlarla baş ederken psikolojinizi nasıl sağlam tutacaksınız ?

Bu bölümden hukuki bilgiler edinebilirsiniz ancak bu bilgileri edinmiş olmanız boşanma davasını yürütebileceğiniz anlamına gelmez. Davanızı en iyi boşanma avukatı yürütebilir. Boşanma davalarında, Boşanma avukatı sizin varlığını ya da kapsamını bilmediğiniz boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarını sizin için en iyi koşullarda olması için çaba sarfeder. Türk hukukunda belirli sebeplere dayanarak hâkim kararıyla Boşanma sistemi kabul edilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun boşanmaya ilişkin hükümlerinde yer almayan bir vakıa boşanma davasına konu olamaz ve bu vakıaya dayanılarak açılan boşanma davası reddedilir. Boşanma avukatı, öncelikle davaya konu vakıaların (tarafların boşanma nedenleri) Medeni kanunda düzenlenen boşanma nedenlerine uygun olup olmadığını tespit etmelidir. Boşanma avukatı, davaya esas vakıayı itina ile tespit edip mahkemeye sunmalıdır.
Boşanma avukatı, tespit edilen boşanma nedeninin nasıl ispat edileceğini, ispat şartlarını tespit etmelidir. Boşanma ile ilgili tv söyleşimize hakkımızda/basında biz bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ceza davaları

Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen mahkemeye ceza muhakemesi kanunu denir. Ceza davaları da bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesini üzerine başlayan ve bu şüphenin sona ermesine kadar devam eden yargısal sürece denir. Ceza davaları 3 temel şekilde faaliyet gösterir. 1. Tez (iddia) 2. Antitez(savunma) 3.Sentez(yargılama) Savcı tezi ortaya atar, mesela, “(A) şahsı hırsızlık yapmıştır”(iddia) böylece yargılama faaliyeti yani ceza davası başlar. Bundan sonra zanlı veya vekili olan ceza davası avukatı antitez yani savunma ileri sürer. Hakim de tezi yani iddianameyi okur,
antitezi değerlendirerek özgür iradesiyle adil bir karara varır ve senteze ulaşır. İyi bir ceza davası avukatı muhakeme sürecinde çok yararlı olacaktır.

Ceza Davalarına bakan mahkemeler;

 • Asliye Ceza Mahkemeleri : En hafif cezaları gerektiren suçları işleyenleri yargılarlar ve kanunda
  gösterilen diğer işleri yaparlar. Bu mahkemelerde tek yargıç bulunur. Savcı bulunmaz.
 • Ağır Ceza Mahkemeleri: Ölüm, ağır hapis ve 10 seneden fazla hapis cezasını gerektiren suçları
  işleyenleri yargılarlar. Birisi başkan ikisi üye olmak üzere 3 yargıç bulunur. Asliye Mahkemelerinde
  olduğu gibi Ağır Ceza Mahkemelerinde kamu oyu adına davacı olarak savcı bulunur.

Yargıtay’ın Ceza Daireleri’nde doğrudan doğruya veya tarafların isteği üzerine yukarıda sayılan mahkemelerin verdiği kararlar yeniden gözden geçirilerek kanunlara uygunlukları araştırılır. Ceza Davalarıyla ilgili bu bölümde ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Türk ceza muhakemesinde delil serbestliği ilkesi geçerlidir. Yani, ceza davalarında sanık ya da şikâyet eden her türlü maddi delili ileri sürebilir. Soruşturma safhasında Cumhuriyet savcısından, yargılama safhasına Ceza mahkemesinden istediği delillerin araştırılmasını tespit edilmesini isteyebilir. Ceza davalarında kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi geçerlidir. Yani bir eylemin ya da eylemsizliğin suça konu olabilmesi için öncelikle ceza kanunda ya da diğer yasalarda düzenlenmiş olması şarttır. Suça konu fiil bir eylem ya da eylemi yapmama fiilidir. Fiili eylemler, yasalar ile yasaklanan bir eylemin yapılması. Eylemsizlik hali ise yasalarla yapılması zorunlu eylemin yapılmaması şeklindedir. Bir eylemin suça konu olabilmesi için yani cezai yaptırıma konu olabilmesi için kanunilik ilkesi gereği kanunlarda düzenlenen unsurları da taşıması gerekir. Ceza avukatı, öncelikle vakıanın suça konu olup olmadığını tespit etmelidir. Ceza avukatı, eylem ile ilgili tüm yasal düzenlemeler incelenmelidir. Ceza avukatı, suçun unsurları tespit etmelidir. Ceza avukatı, sanığın eyleminin ne aşamada olduğunu fiili tamamlayıp tamamlamadığını tespit etmelidir.

Ceza avukatı, sanığın eylemi hangi saiklerle yaptığını tespit etmelidir. Avukat, sanığın suça konu eyleminin hangi şartlarda oluştuğunu tespit etmelidir. Avukat sanığın eylemi ile suça konu olay arasında nedensellik bağının olup olmadığını tespit etmelidir. Özellikle suçtan zarar gören varsa bu zarar ile sanığın eylemi arasında nedensellik ilişkisi mevcut mu? Sitemizde suç türüne göre tasnif edilen ayrıntılı bilgi verilmiştir. Suçun unsurlarını ayrıntılı şekilde en iyi ceza avukatı belirleyebilir. Sizin haklarınızı en iyi avukat savunur . Bu sitede bulunan bilgiler bilgi verme amaçlı olup biliyor olmanız savunmanızı yapabileceğiniz anlamına gelmez. Sizi en iyi ceza avukatı savunur.
Tasnif edilen ve suçun unsurları işleniş biçimleri anlatılan bölümler; bir insanın kasden öldürülmesi suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz suçu, çocukların cinsel istismarı suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, taksirle adam öldürme suçu, tehdit suçu, karşılıksız yararlanma suçu, taksirle yaralama suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, parada sahtecilik suçu, şantaj suçu, uyuşturucu kullanmak suçu, güveni kötüye kullanma suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama suçu, kasten ihmali davranışla bir insanın öldürülmesi suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanmak suçu, hürriyeti tahdit suçu gibi bölümlere CEZA HUKUKU bölümünden ulaşabilirsiniz. İdarenin, idari yargı yerlerince yargısal denetime tabi tutulması hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Buradan hareketle, yalnızca idarenin değil, Devletin de bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması olgusu da hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu olmaktadır.
Kural olarak idarenin işlem ve eylemleri üzerindeki yargısal denetim, hukuka uygunluk açısından yapılmaktadır. İdarenin işlem ve eylemlerinin yerindeliği yargı yerlerince denetlenemez. Yerindelik denetimi ise idarenin kendi iç birimlerince yapılmakta olup idari yargının görev alanı dışında kalan bir konu olmaktadır. İdari işlemler yargısal denetime tabi tutulurken hukuka uygunluk denetiminin esas unsurları olan “Yetki”, “Şekil”, “Sebep”, “Konu” ve “Maksat” unsurlarını açıklamaya çalışarak bu yönlerden birinin veya birkaçının sakat olması halinde işlemlerin iptale mahkûm edilmeleri söz konusudur idare hukukuna ve idari davalarla ilgili bilgilere idari davalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İdare hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare kavramı hem kamu kesimi hem de özel kesim için geçerlidir. İdare hukukunun konusu olan idare ise
kamu idaresidir. İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare hukuku, idarenin hukuku değildir. Çünkü idareye bazı
durumlarda özel hukuk kuralları da uygulanabilir.

Örneğin, idare ihtiyacı olan bir binayı bir özel kişiden kira sözleşmesi ile kiralayabilir. Bu kira sözleşmesi idare hukukuna değil, borçlar hukukuna tabidir ve uyuşmazlık çıkması halinde adli yargıya gidilir. İdare hukuku ile ilgili bir durumda mevzuatı iyi bilen tecrübeli idare hukuku avukatı işinizi kolaylaştıracaktır. İdare hukukuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ticaret hukuku

Ticaret hukuku, ticari karakter taşıyan olaylara uygulanan hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku yapısal ve işlevsel anlamda en geniş hukuki alanlardan biridir. Ticaret Hukukunun kapsamı; Ticari İşletmenin Unsurları, Ticari İşletenin Devri, Ticari İşletmede Merkez Şube Ayrımı, Ticari İş ve Hüküm, Ticari Davalar ve Hükümler, Ticari İşletme, Marka ve Ünvan, Rekabet Hukuku, Ticari Defterler, Cari Hesap, Şirket Hukuku, Adi Şirket, Limited Şirketi, Kollektif Şirket, Anonim Şirketi gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Bir işletmenin Ticari Hukuka tabi olabilmesi, ticari bir işletmeden söz edebilmek için yapılan faaliyetin esnaf faaliyetinin sınırlarını aşmış olması gerekmektedir. Esnaf faaliyetin esnaf faaliyeti sayılması için daha çok bedeni çalışmaya dayanması ve geçimini sağlamaya yönelik olması gerekmektedir. Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır. Ticaret Hukuku direk maddi yaşantınızla ilgili olduğundan hukuki süreç öncesi mutlaka bir ticaret hukuku avukatına danışmanız menfaatinize olacaktır. Ticaret Hukuku hakkında daha fazla bilgi almak için şu sayfamıza göz atabilirsiniz.

İletişim bilgilerimiz ise sadece randevu almanız için verilmiştir…!